1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir Biedrība „Latvijas Apdrošinātāju asociācija”, reģistrācijas numurs: 40008005059, juridiskā adrese: Rīga, Toma iela 4, LV-1003.

Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 67360898 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: office@laa.lv

2. Kontaktinformācija saziņai par fiziskas personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot epastu – DAS@LAA.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

LAA Privātuma Politikā (turpmāk tekstā – Politikā) ir aprakstīts, kā mēs veicam Jūsu datu apstrādi, ja Jūsu dati nonāk mūsu rīcībā, lai mēs varētu Jums sniegt mūsu Statūtos un LR normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, LAA Sīkdatņu izmantošanas politikā, kas ir pieejama www.laa.lv interneta vietnē) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka Politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš precīzi definētiem nolūkiem, tai skaitā:

 • LAA biedru sapulces, padomes, pastāvīgo komisiju un darba grupu darbības nodrošināšanai
  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, sazināties ar Jums savstarpējās sadarbības jautājumos.

  Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: LAA biedra pārstāvja/kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

  Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei būs:

  • Pārziņa juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts);
  • Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts).
 • Ombudā iesniegto sūdzību izskatīšanai
  Lai izskatītu Jūsu iesniegto sūdzību, mums ir nepieciešams Jūs identificēt, lai nodrošinātu ar Jūsu sūdzību saistīto apstākļu noskaidrošanu un sazinātos ar Jums par sūdzības izskatīšanas gaitu vai ar to saistītiem jautājumiem.

  Tāpēc mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: sūdzības iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese; ja nepieciešams, citu apdrošināšanas līgumā norādīto personu (piemēram, apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātā, labuma guvēja) vārds, uzvārds, personas kods, adrese; ja nepieciešams, sūdzības iesniedzēja vai citu apdrošināšanas līgumā norādīto personu veselības dati; bankas konta numurs; telefona numurs, e-pasta adrese. Precīzāku informāciju par Jūsu datu apstrādi lūdzam skatīt Datu apstrādes žurnālos, kas pievienoti Politikai kā pielikumi.

  Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei būs:

  • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts un 9.panta otrās daļas a) punkts) attiecībā uz īpašās kategorijas datu (veselības) apstrādi;
  • Pārziņa juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts);
 • Aģentu reģistra uzturēšanai
  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt un iegūt informāciju par Jūsu profesionālo darbību.

  Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: aģenta vārds, uzvārds, personas kods, dati par profesionālo darbību, dati par izglītību.
  Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei būs:

  • Pārziņa juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts);
  • Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts).
 • Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un / vai citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana
  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams nodrošināt mūsu telpu un citu īpašumu aizsardzību.

  Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus Jūsu personas datus: dati par telpu apmeklējumu (atrašanās vietas dati), vārds, uzvārds.
  Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei būs:

  • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts).
 • Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai
  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisko un organizatorisko risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

  Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šī nolūka sasniegšanai ir:

  • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punkts).

5. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums iesniegumu, pieteikumu, zvanīsiet vai rakstīsiet mums; ņemot vērā to, ka datus lielākoties iegūstam tieši no Jums, mums ir svarīgi saņemt arī izmaiņas Jūsu personiskajā informācijā – piemēram, par uzvārda vai saziņas adreses maiņu! Šo informāciju mēs nemeklējam nekur citur un attiecīgi to nevaram uzzināt.
 • no Jums, veicot autorizāciju tīmekļa vietnē https://services.laa.lv/Ombuds;
 • no Jums – līguma slēgšanas procesā;
 • no Jūsu apdrošinātāja;
 • no trešo personu iesniegumiem, pieteikumiem, līgumiem, ja Jūs būsiet norādīts kā kontaktpersona, pārstāvis, apdrošinātais vai labuma guvējs.

6. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Lai apstrādātu Jūsu sūdzības, iesniegumus, korespondenci, lai īstenotu savstarpējo sadarbību un lai izpildītu uzņemtās līguma saistības. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama, lai kvalitatīvi veiktu savu darbu, tai skaitā lai kvalitatīvi atbildētu uz Jūsu sūdzību, iesniegumu. Ja nepieciešamā informācija netiks saņemta pilnā apmērā, iespējams, mēs nevarēsim izpildīt kādu Jūsu prasību.

7. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • apdrošinātāji normatīvajos aktos, LAA Statūtos, LAA Ombuda reglamentā noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu veikšanu;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, valsts iestādes/institūcijas un uzraugošās iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā.

8. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • Latvijā darbojošies apdrošinātāji;
 • ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, juridiskie konsultanti;
 • IT infrastruktūras īpašnieki/izstrādātāji/tehniskie uzturētāji;
 • citas personas, kuras ir saistītas ar LAA darbības nodrošināšanu.

9. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ).

Atsevišķos gadījumos pēc Jūsu pieprasījuma, lai nodrošinātu Jūsu sūdzības izskatīšanu, mēs varētu sazināties ar iestādēm un / vai institūcijām ārpus ES un EEZ, piemēram, lai noskaidrotu vai precizētu kādu informāciju par Jums sniegto pakalpojumu ceļojuma laikā, kurš noticis ārpus ES un EEZ valstīm.

10. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

11. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tas būs nepieciešams datu apstrādes mērķa sasniegšanai. un arhivēšanai, atbilstoši LR spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.
Pēc datu apstrādes termiņa notecējuma Jūsu personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.

12. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, identifikācijas dokumentu datos, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums jaunos datus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvi saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu labošanu, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), attiecīgi labosim Jūsu datus un turpmāk izmantosim jauno informāciju.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē pie mums birojā, katru darba dienu no plkst. 9-17;
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Toma iela 4, Rīga, LV-1003.
 • iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: DAS@laa.lv vai office@laa.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un neizpaušanu trešajai personai.

Piekrišanas atsaukšana
Ja Jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt to personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti uz līguma vai likuma pamata.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm
Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu apstrādei, ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Pārziņa vai trešās personas leģitīmām interesēm.

13. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, zvanot vai rakstot.

Ja mūsu pārrunas būs nonākušas strupceļā – Jums būs tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).