Izstrādāti ieteikumi apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumiem

Pievienoja:

Nolūkā veicināt iepirkumu rīkotāju un pretendentu sadarbību, kā arī sekmēt godīgu konkurenci, Latvijas Apdrošinātāju asociācija izstrādājusi ieteikumus apdrošināšanas iepirkumiem. Tie tapuši veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, apkopojot aktuālākos jautājumus, ar kuriem pretendents saskaras publisko iepirkumu procedūrās.

Sagatavotie ieteikumi ietver vairākus tēmu lokus:

Iesniedzamie dokumenti

Piemēram, pasūtītājam nav pamata pieprasīt no pretendenta noteiktas izziņas, ja nepieciešamo informāciju var iegūt, izmantojot Ministru kabineta noteikto vienoto informācijas sistēmu. Tas samazinātu birokrātisko slogu.

Prasības pretendentu un pakalpojumu izvērtēšanai

Piemēram, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena, pasūtītājam skaidri un nepārprotami jādefinē apdrošināšanas aizsardzības un citi līguma nosacījumi. Pretējā gadījumā viszemākā cena vienlaicīgi nozīmēs apdrošināšanas seguma ierobežojumus.

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumi

Galvenokārt pasūtītajam būtu jāizvirza prasības sev nepieciešamajiem pakalpojumiem, nevis jānosaka ierobežojumi, piemēram, kā kritēriju norādot konkrētu ārstniecības iestādi vai pakalpojumus, ko apdrošinātājam aizliegts neapmaksāt.

Papildus ietverti arī citi ieteikumi attiecībā uz specifiskiem nosacījumiem, kurus mēdz ietvert iepirkumos, tostarp prasība apdrošināt pasūtītāja radiniekus vai piemērot tiem atlaides citā apdrošināšanas veidā, nostādot pretendentu nelabvēlīgā situācijā.

“Katrai nozarei ir sava specifika, un apdrošināšana nav izņēmums. Mūsu mērķis bija izveidot praktiski pielietojamas vadlīnijas iepirkumu speciālistiem, lai atslogotu viņu ikdienas darbu, kā arī kopumā sekmētu nozares iepirkumu procedūru efektivitāti,“ komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins

Ieteikumi izstrādāti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, un publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/LAA_ieteikumi%2011.11.15.pdf


Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898, e-pasts: office@laa.lv

0