Jauna civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība būvniecības procesa dalībniekiem

Pievienoja:

Šodien, 1.oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie MK „Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kas mainīs būvniecības procesa kārtību un noteiks augstāku būvniecības procesā iesaistīto dalībnieku atbildību.

Jau kopš pērnā gada oktobra šo noteikumu sagatavošanā piedalījās arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijas darba grupa.

Jaunie noteikumi paredz, ka gan būvdarbu veicējiem (būvuzņēmējiem), gan būvspeciālistiem būs obligāti jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība par viņu darbības vai bezdarbības dēļ būvniecības procesa laikā nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī tiks paaugstināti minimālie atbildības limiti.

Līdz šim civiltiesiskā atbildības apdrošināšana bija obligāta tikai būvdarbu veicējiem, bet būvspeciālistiem (projektētājiem, inženieriem, būvekspertiem u.c.) tā bija brīvprātīga, tomēr būvspeciālisti, kuri darbojās ar lieliem vai starptautiskiem projektiem, visbiežāk apdrošināja savu civiltiesisko atbildību.

Izdarītas izmaiņas arī apdrošināšanas periodu noteikšanā: noteikumi paredz, ka būvdarbu veicējam būs jāiegādājas apdrošināšanas polise uz apdrošināšanas periodu, kas iekļauj būvdarbu un garantijas laiku, būvprojekta vadītājam – uz projektēšanas un būvdarbu laiku, un būvprojekta ekspertīzes vadītājam – uz būvdarbu un garantijas laiku.

Prognozējam, ka pēc Būvniecības likuma un MK noteikumu spēkā stāšanās sagaidāms neliels pieaugums civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas jomā, jo apdrošināšanas polises iegādāsies būvspeciālisti, kuri līdz šim nav brīvprātīgi apdrošinājušies.

Lai novērstu iespējamos pārpratumus, LAA un EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta speciālisti ir vienojušies par vienotu nostāju atsevišķu MK noteikumu normu izpratnē, un to var apskatīt šajā pielikumā.

 

Informāciju sagatavoja
Sandija Šaicāne
Tālr. 67360838
2014.gada 1. oktobrī.
0