Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kas ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Saskaņā ar Civillikumu jebkurai personai, kas ar savu darbību vai bezdarbību radījusi zaudējumus trešajām, tas ir, citām personām, šie zaudējumi ir jāatlīdzina. Civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana paredz atlīdzināt vaininieka nodarītos zaudējumus trešās personas veselībai, īpašumam un arī videi.

Kādus riskus var apdrošināt fiziskās un kādus – juridiskās personas?

Trešajām personām var nodarīt:

 • zaudējumus veselībai (miesas bojājumi, sakropļojums, invaliditāte, nāve). Piemēram, slēpojot uztriecas cilvēkam un tas gūst traumas;
 • zaudējumus īpašumam (kustamā vai nekustamā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana, zaudējumi no negūtajiem ienākumiem). Piemēram, spēlējot volejbolu, netīšām tiek izsists kaimiņa logs; remontdarbu laikā kaimiņam saplaisā apmetums.

Fiziskas personas polisē visbiežāk būs iekļauta atbildība kā:

 • gājējam;
 • velosipēdistam;
 • mājdzīvnieka īpašniekam;
 • nekustamā īpašuma īpašniekam;
 • īrniekam;
 • nepilngadīga bērna vecākam – atbildība par bērna nodarītajiem zaudējumiem.

Attiecībā uz juridiskām personām, apdrošināšanas gadījums var iestāties, piemēram, saistībā ar uzņēmuma darba telpām. Paslīdot uz slidenas kafejnīcas grīdas un gūstot traumu, apmeklētājs var izvirzīt prasības tās īpašniekam. Zaudējumi var rasties arī veikala īpašniekam, kurš nav pārdomāti un droši izvietojis preces, un pircējs tā rezultātā gūst traumu, krāsu veikalā pircējs var sasmērēt apģērbu utt.

Namīpašniekam zaudējumi var rasties, notiekot nelaimes gadījumam savlaicīgi no jumta nenotīrīta sniega vai lāsteku dēļ, nelaimes gadījumu var izraisīt nepietiekoši apgaismotās kāpņu telpas, nenotīrītas ietves. Materiālus zaudējumus īrniekam vai kaimiņiem var nodarīt bojājumi ūdensvadu un kanalizācijas sistēmā un vēl daudzos citos gadījumos.

Ļoti nozīmīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir ražotājiem. Piemēram, ražotāja pieļauta televizora defekta dēļ sadeg ne tikai televizors, bet izdeg viss dzīvoklis – patērētāja priekšā ražotājs ir atbildīgs par šo kaitējumu, tāpēc cietušais ir tiesīgs prasīt atlīdzību: šajā gadījumā – jaunu televizoru un atlīdzības summu, lai segtu zaudējumus.

Arī pārtikas ražotāji ir pakļauti lielam riskam, ja viņu ražotie produkti var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai. Ražotājs ir atbildīgs, ja, piemēram, produktā ir kādi svešķermeņi vai tas ir nekvalitatīvs un izraisa masveida saindēšanos u.tml.

Latvijā vairāku profesiju pārstāvjiem ir obligāti jāapdrošina sava vispārējā vai profesionālā civiltiesiskā atbildība, piemēram, apdrošināšanas brokeriem, farmaceitiem, apsardzes komersantiem, bīstamo kravu īpašniekiem, būvdarbu veicējiem, būvspeciālistiem, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem, kases aparātu un kases sistēmu apkalpojošajiem dienestiem un iekārtu atbilstības pārbaudes institūcijām, maksātnespējas procesa administratoriem, mērniekiem un ģeodēzistiem, publiska pasākuma organizatoriem, sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem, zvērinātiem notāriem, revidentiem un tiesu izpildītājiem u.c.

Kas ir apdrošinājuma summa?

Apdrošinājuma summa CTA apdrošināšanā ir atbildības limits. Polisē uzrādītais kopējais atbildības limits ir maksimālā kopējā summa, kuru apdrošinātājs izmaksās kā zaudējumu atlīdzību, kas radušies visu apdrošināšanas līguma darbības laikā celto prasību rezultātā, neatkarīgi no apdrošināto personu, iesniegto pretenziju un prasītāju skaita.

Kā aprēķina maksu par polisi – apdrošināšanas prēmiju?

Polises cenu katrs apdrošinātājs aprēķina pēc savas metodikas, polises cena ir atkarīga no izvēlētā atbildības limita un izvēlētās teritorijas.

Kādā kārtībā nosaka un izmaksā apdrošināšanas atlīdzību?

Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus pēc kompensācijas principa. Izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus.

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pa zaudējumu veidiem. Mantisko zaudējumu gadījumā tiek atlīdzināti:

 • īpašuma bojāejas gadījumā – tā vērtība pirms apdrošināšanas gadījuma;
 • īpašuma bojājuma gadījumā – izdevumi, kas nepieciešami, lai bojāto īpašumu atjaunotu stāvoklī, kādā tas bija pirms apdrošināšanas gadījuma, vai arī, lai no jauna iegādātos vai izgatavotu tāda paša veida un kvalitātes citu īpašumu
 • kā arī zaudējumi, kas saistīti ar no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas izrietošiem, dokumentāli pierādāmiem finansiāliem zaudējumiem, ieskaitot negūto peļņu.

Miesas bojājumu gadījumā tiek atlīdzināti:

 • ārstēšanās izdevumi;
 • zaudējumi sakarā ar darbnespēju;
 • pabalsts apgādājamajiem, apbedīšanas izdevumi.

Polisē var tikti iekļauta arī glābšanas izdevumu un tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana.

Kādi ir klienta pienākumi?

 • Sniegt apdrošinātājam pilnīgi precīzu un patiesu informāciju, kurai ir nozīme apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības izvērtēšanai un kas ir svarīga, slēdzot apdrošināšanas līgumu.
 • Par jebkuru apdrošināšanas gadījumu un trešās personas izvirzīto prasību klientam ir jāpaziņo apdrošinātājam rakstiskā formā, tiklīdz tas kļuvis iespējams. Turklāt par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāpaziņo kompetentām iestādēm, kuras var apstiprināt apdrošināšanas gadījuma faktu un kuru pienākumos ietilpst attiecīgā negadījuma izmeklēšana.

Kādi ir izplatītākie izņēmumi?

Visbiežāk apdrošinātājs nesegs zaudējumus:

 • kas radušies, apdrošinātajai personai vadot transportlīdzekli, nodarbojoties ar auto, moto sportu un profesionālo sportu;
 • ko izraisījis apdrošinātais, veicot jebkādu saimniecisko darbību, algotu darbu, darbojoties jebkādā profesijā vai ieņemot kādus amatus vai izpildot jebkuru darbu par atlīdzību;
 • kas radušies apdrošinātā prettiesiskas rīcības rezultātā vai ko izraisījis apdrošinātā ļauns nolūks, tīša rīcība vai rupja neuzmanība;
 • kas radušies ar pašas cietušās trešās personas ļaunu nolūku vai viņa rupjas neuzmanības dēļ;
 • ko izraisījusi infekcijas slimību pārnēsāšana;
 • kas radušies pašam apdrošinātajam vai tā ģimenes locekļiem;
 • kas nodarīti alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu, toksisku, psihotropu vielu iedarbībā;
 • kas radušies tādu būvdarbu rezultātā, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja;
 • kas radušies medību rezultātā;
 • kas tieši vai netieši radušies kara, iebrukuma, sacelšanās, dumpja, sabiedriskās kārtības traucēšanas vai valsts varas sagrābšanas, streiku, lokautu u.tml. gadījumu rezultātā, kā arī vēl citos apdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos.