medium_6341966154

Ombuds

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds darbojas kopš 2004.gada. Tā darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā.

Kopš 2004.gada LAA ombuda pienākumus pilda zvērināta advokāte Kristīna Pētersone.

 

Kārtība, kādā LAA ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglaments)

Sūdzības pieteikums

 

LAA ombuds izskata klientu – fizisku personu – sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, palīdzības, veselības, dzīvības un vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību) apdrošināšanā, ja apdrošināšanas atlīdzības summa nepārsniedz EUR 10 000, īpašuma apdrošināšanā, ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 200 000, kā arī sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā (KASKO), ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 50 000.

LAA ombuds izskata tikai tās sūdzības, kuras neskar jautājumus par apdrošināšanas prēmiju, tās aprēķinu, apdrošināšanas prēmiju tarifiem, ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistīto apdrošinātāja izdevumu apmēru, riska parakstīšanu, kaitējuma un zaudējumu, kas radušies apdrošināšanas līguma neizpildes dēļ, atlīdzināšanu un citus līdzīgus jautājumus.

LAA ombuds ir tiesīgs izskatīt sūdzību, ja:

–     klients iepriekš vērsies pie apdrošinātāja ar pretenziju par sūdzībā minēto priekšmetu, bet apdrošinātāja sniegtā atbilde viņu neapmierina vai atbildi 3 mēnešu laikā klients nav saņēmis;

–     tiesā, šķīrējtiesā vai pie cita ārpustiesas strīdu risinātāja nav celta prasība par sūdzībā minēto priekšmetu;

–     nav pagājuši divi gadi kopš dienas, kad apdrošinātājs par pieņemto lēmumu paziņojis apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajam vai labuma guvējam;-

–     strīds nav par jautājumu, par kuru uzsākts kriminālprocess, un apdrošinātāja lēmuma pieņemšana ir tieši saistīta ar šī kriminālprocesa iznākumu;

–     strīds nav nenozīmīgs vai sīkumains, tā prasījuma summa pārsniedz EUR 30.00;

–     sūdzība atbilst citiem reglamentā minētajiem nosacījumiem.

Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāaizpilda LAA izveidotā sūdzības pieteikuma forma un jāiemaksā LAA kontā drošības nauda. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Ja ombuds sūdzības pārbaudes lietu izbeidz vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā. Iemaksājamās drošības naudas apmērs noteikts atkarībā no apdrošināšanas atlīdzības apmēra, par kuru radies strīds, un atrodams sūdzības pieteikuma formā un LAA ombuda reglamentā.

Pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma sūdzības izskatīšana var notikt mutvārdu procesā (izskatīšana slēgtā sēdē, piedaloties pusēm) vai rakstveida procesā (bez pušu klātbūtnes).

—Sūdzības izskatīšanas vidējais laiks – 2 mēneši. Ombuda lēmumiem ir rekomendējošs raksturs, tomēr vairāk nekā 90% gadījumu, kad ombuds ir pieņēmis lēmumu apmierināt klientu iesniegtās sūdzības, apdrošinātāji ir izpildījuši ombuda lēmumus un saskaņā ar ombuda darbības reglamentu par to ir paziņojuši sūdzības iesniedzējam.

Izskatot strīdu, ombuds vadās no tiesiskuma, taisnīguma un godīguma principa. Katrai strīdā iesaistītajai personai ir tiesības brīvi iesniegt jebkādus paskaidrojumus un pierādījumus, kā arī izteikt savus argumentus par pastāvošo strīda priekšmetu.

Detalizētāka informācija atrodama augstāk publicētajā “Kārtībā, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglamentā)”.

Lai izlemtu, vai sūdzības iesniegšana ombudam būtu pamatota, lūdzu, iepazīstieties ar galvenajiem iemesliem, kas bijuši iesniegto sūdzību pamatā, un ieteikumiem to novēršanai!

Iesniegto sūdzību galvenie iemesli                                   Ieteikumi strīdu novēršanai

▪      Apdrošināšanas līguma noteikumu neievērošana                   ⇒      Rūpīgi iepazīstieties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, t.sk. drošības prasībām,
▪      Atšķirīga apdrošināšanas noteikumu interpretācija                                  un ievērojiet tos!

 

▪       Nepietiekama līguma noteikumu izskaidrošana klientam,      ⇒     Lūdziet apdrošinātājam vispusīgāk izskaidrot apdrošināšanas līguma noteikumus,
slēdzot līgumu                                                                                                             slēdzot apdrošināšanas līgumu!

 

▪       Apdrošinātāja nemotivēti vai kļūdaini pamatoti atteikumi        ⇒      Lūdziet apdrošinātājam argumentēti pamatot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību,
izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību                                                                       kā arī apstākļus un pierādījumus, kuri ir lēmuma pamatā!
▪       Atšķirīgs faktisko apstākļu un pierādījumu vērtējums
▪       Domstarpības par aprēķināto atlīdzības apmēru

! Ievēro – noskaidrot jautājumus saistībā ar sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu un nepieciešamības gadījumā vērsties ar iesniegumu iespējams Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Rekvizīti drošības naudas iemaksai LAA ombudā:

Saņēmējs: Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Reģ. Nr. 40008005059
Juridiskā adrese: Lomonosova iela 9-10, LV-1019, Rīga
Saņēmēja banka: SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV52UNLA0002200700173