Ombuds

Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds darbojas kopš 2004.gada. Tā darbības mērķis ir panākt, lai apdrošināšanas sabiedrību klientu – fizisku personu – sūdzības par atlīdzību izmaksām vai apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem tiktu efektīvi izskatītas ārpustiesas procedūrā.

Kopš 2004.gada LAA ombuda pienākumus pilda zvērināta advokāte Kristīna Pētersone.

LAA ombuds izskata klientu – fizisku personu – sūdzības par apdrošinātāja pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu, kā arī sūdzības par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem.

Sūdzības par atlīdzību tiek izskatītas šādos apdrošināšanas veidos:

•  īpašuma apdrošināšana
• 
ceļojumu (palīdzības) apdrošināšana
• 
veselības apdrošināšana
• 
dzīvības apdrošināšana
• 
vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību) apdrošināšana
•  nelaimes gadījumu
apdrošināšana, tai skaitā OCTA polisē iekļautā papildu seguma apdrošināšana, kas atbilst nelaimes gadījumu apdrošināšanas pazīmēm (piemēram, transportlīdzekļu vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana)
• 
sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO) (izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA), tai skaitā OCTA polisē iekļautā papildu seguma apdrošināšanā, kas atbilst KASKO apdrošināšanas pazīmēm (piemēram, palīdzība uz ceļa, atlīdzība pie sava OCTA apdrošinātāja, atsevišķi KASKO apdrošināšanas riski)

Sūdzības par izplatīšanas pakalpojumiem izskata, ja šos pakalpojumus sniedzis apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, LAA biedra reģistrēts apdrošināšanas aģents vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks.

Lai pārliecinātos, ka Jūsu sūdzība atbilst nepieciešamajiem kritērijiem, lūdzu, iepazīstieties ar zemāk atrodamo “Kārtību, kādā Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglamentu)”!

Kārtība, kādā LAA ombuds izskata apdrošinātāju klientu sūdzības (Reglaments)

Iesniedzot sūdzību, sūdzības iesniedzējam jāaizpilda LAA izveidotā sūdzības pieteikuma forma un jāiemaksā LAA kontā drošības nauda. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Iemaksājamās drošības naudas apmērs atrodams sūdzības pieteikuma formā un Reglamentā.

Ombuda lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

 

Ja sūdzības iesniedzējam nav iespējams sūdzību iesniegt tiešsaistē sistēmā https://services.laa.lv/Ombuds autorizētā vidē, tas var aizpildīt zemāk atrodamo sūdzības pieteikumu un nosūtīt to pa e-pastu vai pastu.

Sūdzības pieteikums par atlīdzību      Sūdzības pieteikums par izplatīšanu

Rekvizīti drošības naudas iemaksai LAA ombudā:

Saņēmējs: Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Reģ. Nr. 40008005059
Juridiskā adrese: Toma iela 4, LV-1003, Rīga
Saņēmēja banka: SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV52UNLA0002200700173

! Ievēro – noskaidrot jautājumus saistībā ar OCTA apdrošināšanu un vērsties ar sūdzību iespējams Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā.

Lai izlemtu, vai sūdzības iesniegšana ombudam būtu pamatota, lūdzu, iepazīstieties ar galvenajiem iemesliem, kas bijuši iesniegto sūdzību pamatā, un ieteikumiem to novēršanai!

Iesniegto sūdzību galvenie iemesli                                   Ieteikumi strīdu novēršanai

▪      Apdrošināšanas līguma noteikumu neievērošana                   ⇒      Rūpīgi iepazīstieties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, t.sk. drošības prasībām,
▪      Atšķirīga apdrošināšanas noteikumu interpretācija                                  un ievērojiet tos!

 

▪       Nepietiekama līguma noteikumu izskaidrošana klientam,      ⇒     Lūdziet apdrošinātājam vispusīgāk izskaidrot apdrošināšanas līguma noteikumus,
slēdzot līgumu                                                                                                             slēdzot apdrošināšanas līgumu!

 

▪       Apdrošinātāja nemotivēti vai kļūdaini pamatoti atteikumi        ⇒      Lūdziet apdrošinātājam argumentēti pamatot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību,
izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību                                                                       kā arī apstākļus un pierādījumus, kuri ir lēmuma pamatā!
▪       Atšķirīgs faktisko apstākļu un pierādījumu vērtējums
▪       Domstarpības par aprēķināto atlīdzības apmēru