Par un ap Rīgas pili

Pievienoja:

Pēdējā laikā Latvijas publiskajā telpā ir izskanējis daudz informācijas par un ap Rīgas pils ugunsgrēku. Liela daļa no šīs informācijas nav visai kvalitatīva un sarežģīto un specifisko situāciju izprotoša. Daļa paustās informācijas ir pat nepareizi atspoguļota. Žurnālisti ir neprecīzi un nepareizi atspoguļojuši arī Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidenta teikto.

Tā nepamatoti tiek minēts, ka LAA prezidents uzskata, ka, runājot par Rīgas pils apdrošināšanu, ir konstatējamas atkāpes no ierastās kārtības un ka šīs atkāpes kropļo tirgu. Turklāt atsauce uz to, ka vienīgais iemesls neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību var būt īpašnieka ļaunprātība, neatbilst ne spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, ne arī pasaules praksei apdrošināšanā.

Jautājums par apdrošināšanas aizsardzību un apdrošinātāja saistībām katrā konkrētajā gadījumā tiek risināts, vadoties pēc noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumiem. Tāpēc ierastā kārtība ir labā ticībā ievērot līgumā paredzētas saistības.

Runājot par apdrošināšanas aizsardzību, jāmin, ka Latvijas likumdevējs, atbilstoši pasaules praksei apdrošināšanā, ir noteicis, ka ne visi riski ir apdrošināmi. Tā piemēram, kaut ar šo gadījumu tas nav saistīts, apdrošinātājs nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies karadarbības, masu nemieru, radioaktīvās saindēšanās, radioaktīvā piesārņojuma, dabas katastrofu un citu līdzīgu apdrošināšanas līgumā noteikto gadījumu rezultātā, ja vien apdrošināšanas līgumā precīzi nav paredzēts citādi; standartā nav apdrošināmi zaudējumi, kuri rodas nodiluma, nolietojuma vai citu līdzīgu procesu dēļ. Turklāt apdrošināšanas līgumā var paredzēt arī jebkurus izņēmuma gadījumus, kuru dēļ radušos zaudējumus apdrošinātājs nesedz. Tādējādi, lai spriestu par apdrošinātāja pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ir jāizlasa tas, kas ir paredzēts apdrošināšanas līgumā. Viss pārējais ir spekulācijas par tēmu.

Šeit ir gadījums, kurš patiešām ir sarežģīts, tāpēc iepriekš teiktais arī nozīmēja, ka par to nevar tik viennozīmīgi spriest. Turklāt šobrīd zaudējumi valstij ir atlīdzināti, un dubulti izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību neatļauj likumdošana. Tādējādi nav skaidrs, kāpēc jautājums ir aktualizēts tieši pašlaik.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija iestājas par objektīvas un vispusīgas informācijas pasniegšanu, iebilst pret jebkura sava biedra – apdrošinātāja – nomelnošanu publiskajā telpā tendenciozi un bez jebkāda pamatojuma un izsaka cerības, ka mediju sniegtās informācijas kvalitāte uzlabosies.

 

Jānis Abāšins
LAA Prezidents
2015. gada 25. februārī

0