Turpinot izaugsmi, BTA sāk uzņēmuma reorganizāciju, dibinot meitas uzņēmumu un nodalot uzņēmējdarbību Baltijā un pārējā Eiropā

Pievienoja:

Lai veiksmīgi turpinātu īstenot uzņēmuma darbības paplašināšanās stratēģiju un atbilstoši biznesa stratēģiskajiem virzieniem strukturētu administratīvos resursus un procesus, apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE šī gada oktobrī LR Komercreģistrā ir iesniegusi dokumentus meitas uzņēmuma – apdrošināšanas akciju sabiedrības (AAS) “BTA Baltic Insurance Company” dibināšanai. Meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” turpinās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs, savukārt apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE nodrošinās biznesa attīstību pārējās Eiropas valstīs ārpus Baltijas robežām.

Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE pēdējo piecu gadu laikā ir būtiski palielinājusi biznesa apjomu (bruto parakstītās prēmijas) – teju trīs reizes. Ja 2009. gadā BTA parakstīto bruto apdrošināšanas prēmiju apjoms bija 68,1 milj. eiro, tad 2014. gadu tiek prognozēts noslēgt ar 183 milj. eiro parakstītajās bruto apdrošināšanas prēmijās. Par to liecina arī šī gada deviņu mēnešu finanšu rezultāti – BTA šajā periodā ir parakstījusi bruto apdrošināšanas prēmijas 133,1 milj. eiro apmērā, kas ir par 8,4 % vairāk nekā pērnā gada deviņos mēnešos. Savukārt apdrošināšanas atlīdzībās BTA šī gada deviņos mēnešos izmaksājusi 64 milj. eiro, kas ir par 11,3 % vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā. Pateicoties administratīvo procesu pilnveidošanai un racionālai resursu izmantošanai, šī gada deviņos mēnešos BTA peļņa ir 4,9 milj. eiro.

BTA biznesa darbības principi Baltijā atšķiras no darbības principiem pārējās Eiropas valstīs. Baltijas apdrošināšanas tirgū BTA mērķis ir saglabāt un nostiprināt sasniegto trešo tirgus pozīciju un turpināt nodrošināt klientiem kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus un mūsdienīgu servisu, izmantojot esošos pakalpojumu pārdošanas kanālus. Turpretī pārējās Eiropas valstīs BTA biznesa stratēģija vērsta uz ģeogrāfisku paplašināšanos: jaunu tirgu izpēti, jaunu apdrošināšanas pakalpojumu izstrādi atbilstoši attiecīgo valstu tirgus prasībām un pakalpojumu izplatīšanu, aktīvi piesaistot apdrošināšanas brokerus, kas ir galvenais apdrošināšanas pārdošanas kanāls Eiropā. Jau šobrīd BTA biznesa apjoms bruto parakstītajās prēmijās ārpus Baltijas sasniedz 31 % no kopējā BTA biznesa apjoma, kas nozīmē, ka faktiski biznesa procesi, administratīvās funkcijas un kompetences tiek dalītas starp Baltijas tirgu un pārējo Eiropas valstu tirgiem, kas likumdošanas, tradīciju, risku un citu īpatnību ziņā būtiski atšķiras un prasa rūpīgu analīzi un pielāgošanos. Tas diktē nepieciešamību koriģēt uzņēmuma struktūru un iezīmē jaunu BTA stratēģiskās attīstības fāzi.

Līdz ar to BTA ir uzsākusi uzņēmuma reorganizāciju – sadalīšanu atbilstoši biznesa ģeogrāfiskajam dalījumam: Baltija un pārējā Eiropa. BTA jaunais meitas uzņēmums AAS “BTA Baltic Insurance Company” turpmāk piedāvās apdrošināšanas pakalpojumus Baltijas valstīs, līdzšinējām BTA filiālēm Lietuvā un Igaunijā kļūstot par jaunā uzņēmuma filiālēm. Savukārt Eiropas Komercreģistrā reģistrētais uzņēmums “BTA Insurance Company” SE turpinās ekspansiju pārējās Eiropas valstīs.

J.Lucaus, apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE Valdes priekšsēdētājs: “2009. gadā, kad Latvijas ekonomiku skāra krīze, BTA pieņēma stratēģisku lēmumu – meklēt jaunus apdrošināšanas pakalpojumu noieta tirgus Eiropā. Nebaidoties spert „platus soļus” Eiropas apdrošināšanas tirgū, šodien esam ne tikai iekarojuši stabilu pozīciju Baltijas apdrošināšanas tirgū, bet arī ārpus tā, un konkurējam ar nopietniem, gadsimtu gaitā stabilos tirgus apstākļos funkcionējošiem Eiropas apdrošinātājiem. Pateicoties komandas darbam, mūsu darbinieku profesionalitātei un strādīgumam, kā arī racionālai administratīvo resursu izmantošanai, mums ik gadu izdodas sasniegt arvien labākus rezultātus. Šobrīd esam sasnieguši jaunu uzņēmuma stratēģiskās izaugsmes fāzi, kad darbības attīstība ārpus Baltijas robežām diktē nepieciešamību atbilstoši koriģēt administratīvos procesus un resursus, kas ļaus koncentrēt tos uz katru no darbības tirgiem, jo katrā valstī ir sava nozares specifika, tradīcijas, tiesiskais regulējums, kas prasa no darbiniekiem specializāciju un fokusēšanos uz šo specifiku. Pārmaiņu rezultātā varēsim operatīvāk pieņemt lēmumus, kas saistīti ar ārvalstu darbību, un īstenot neatkarīgas biznesa stratēģijas katrā reģionā un valstī atbilstoši konkrētā tirgus specifikai, kā arī būs ērtāk nodalīt biznesa izmaksas katrā no valstīm, gūt pilnīgu priekšstatu par katras valsts biznesa ģenerēto peļņu, kā arī būs vienkāršāk nodalīt riskus un īstenot risku diversifikāciju, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju. Turpinot biznesa paplašināšanos, mēs saglabāsim līdzšinējos darbības pamatprincipus, ievērojot mūsu galvenos darbības moto – piedāvāt klientu prasībām atbilstošus un kvalitatīvus apdrošināšanas pakalpojumus, izmantot jaunākās tehnoloģijas uzņēmuma attīstības veicināšanā, nodrošināt racionālu administratīvo resursu izmantošanu, garantēt stabilitāti un drošu saistību izpildi.”

Dokumenti akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” dibināšanai, par to informējot uzraugošo institūciju – Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), ir iesniegti Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 27. oktobrī. AAS “BTA Baltic Insurance Company” valdē tiks iekļauti līdzšinējie „BTA Insurance Company” SE valdes locekļi: Valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus, valdes locekļi Oskars Hartmanis un Evija Matveja. Jaunā uzņēmuma vienīgais akcionārs un īpašnieks būs „BTA Insurance Company” SE. Arī Lietuvas un Igaunijas filiāles turpinās vadīt to līdzšinējie vadītāji: Lietuvā – direktors Tadeušs Podvorskis, Igaunijā – direktors Jānis Lucaus, direktora vietniece Dace Azace.
Savukārt „BTA Insurance Company” SE valde turpmāk darbosies šādā sastāvā: līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus un līdzšinējie valdes locekļi Oskars Hartmanis un Dita Daukste.

Uzņēmuma reorganizācija tiks veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā, neradot neērtības un neuzliekot papildu pienākumus BTA klientiem un sadarbības partneriem. Esošie apdrošināšanas un sadarbības līgumi paliks spēkā, jo saistības tiks pārmantotas, kas nozīmē, ka līdzšinējās “BTA Insurance Company” SE tiesības un pienākumi attiecībā uz Baltijas valstu tirgiem pāries uz jauno uzņēmumu AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

Par uzņēmumu
Apdrošināšanas uzņēmums BTA dibināts 1993. gadā ar toreizējo nosaukumu „Baltijas Transporta apdrošināšana” AS. Uzsākot darbību jūras un gaisa transporta apdrošināšanas jomā, BTA ātri vien pierādīja sevi kā universālu apdrošināšanas sabiedrību, kas spēj piedāvāt klientiem visplašāko apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Kopš 2002. gada, kad BTA iegādājās Lietuvas apdrošināšanas sabiedrību “BTA Draudimas”, BTA ir mērķtiecīgi attīstījusi savu darbību arī citās valstīs – Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, sākumā darbojoties uz brīvās pārrobežu darbības principa pamata (Freedom of Services jeb FOS), vēlāk dibinot filiāles.
Lai izmantotu visas Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un atvieglotu uzņēmējdarbību ārvalstīs, 2011. gada februārī BTA veica pāreju uz Eiropas komercsabiedrības darbības formu, iegūstot jaunu nosaukumu – „BTA Insurance Company” SE.
BTA ir viena no retajām Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, kas eksportē finanšu pakalpojumus un darbojas ne tikai Baltijā. BTA starptautisko izaugsmi apliecina starptautiskās auditoru kompānijas „Deloitte” 2013. gadā apkopotais lielāko Centrāleiropas uzņēmumu TOP 500, kurā BTA ierindota 50 lielāko Centrāleiropas apdrošināšanas sabiedrību vidū.

 

Informāciju sagatavoja:
Agnese Grīnberga
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„BTA Insurance Company” SE
e-pasts agnese.grinberga@bta.lv
Tālr. 67025661, mob. tālr. 27828796

0