LV EN
Menu

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kas ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Saskaņā ar Civillikumu jebkurai personai, kas ar savu darbību vai bezdarbību radījusi zaudējumus trešajām, tas ir, citām personām, šie zaudējumi ir jāatlīdzina. Civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšana paredzēta gadījumiem, kad persona netīšām ir nodarījusi zaudējumus citas personas veselībai, īpašumam, kā arī videi, un sekojoši ir atbildīga par to segšanu – CTA apdrošināšana atlīdzinās vaininieka nodarītos zaudējumus.

Kādus riskus var apdrošināt fiziskās un kādus – juridiskās personas?

Trešajām personām var nodarīt:

 • zaudējumus veselībai (miesas bojājumi, slimība, sakropļojums, invaliditāte, nāve). Piemēram, slēpojot uztriecas cilvēkam un tas gūst traumas;
 • zaudējumus īpašumam (kustamā vai nekustamā īpašuma sabojāšana vai iznīcināšana, zaudējumi no negūtajiem ienākumiem). Piemēram, spēlējot volejbolu, netīšām tiek izsists kaimiņa logs; remontdarbu laikā kaimiņam saplaisā apmetums.

Privātpersonai iespējams apdrošināt savu civiltiesisko atbildību kā:

 • gājējam;
 • velosipēdistam;
 • mājdzīvnieka īpašniekam;
 • nekustamā īpašuma īpašniekam;
 • īrniekam;
 • nepilngadīga bērna vecākam – atbildība par bērna nodarītajiem zaudējumiem;
 • amatieru sporta aktivitāšu, hobiju veicējam;
 • būvdarbu vai remontdarbu (kuros nav nepieciešama būvatļauja) veicējam;
 • medniekam, makšķerniekam;
 • drona īpašniekam.

Katrs apdrošinātājs piedāvā atšķirīgus vispārējās CTA apdrošināšanas produktus, privātpersonas polisē iekļaujot mazāk vai vairāk no augšminētā saraksta.

Vispopulārāk ir CTA apdrošināšanu iekļaut īpašuma apdrošināšanas polisē, taču tad jāņem vērā, ka, iespējams, ir apdrošināta tikai atbildība kā nama/dzīvokļa īpašniekam. Tas nozīmē, ka polise segs tikai zaudējumus, kuri nodarīti saistībā ar šajā adresē esošā īpašuma izmantošanu, bet nesegs zaudējumus, ko klients nodara citur vai būdams citā statusā.

Attiecībā uz juridiskām personām, apdrošināšanas gadījums var iestāties, piemēram, saistībā ar uzņēmuma darba telpām. Paslīdot uz slidenas kafejnīcas grīdas un gūstot traumu, apmeklētājs var izvirzīt prasības tās īpašniekam. Zaudējumi var rasties arī veikala īpašniekam, kurš nav pārdomāti un droši izvietojis preces, un pircējs tā rezultātā gūst traumu, krāsu veikalā pircējs var sasmērēt apģērbu utt.

Namīpašniekam zaudējumi var rasties, notiekot nelaimes gadījumam savlaicīgi no jumta nenotīrīta sniega vai lāsteku dēļ, nelaimes gadījumu var izraisīt nepietiekoši apgaismotās kāpņu telpas, nenotīrītas ietves. Materiālus zaudējumus īrniekam vai kaimiņiem var nodarīt bojājumi ūdensvadu un kanalizācijas sistēmā un vēl daudzos citos gadījumos.

Ļoti nozīmīga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir ražotājiem. Piemēram, ražotāja pieļauta televizora defekta dēļ sadeg ne tikai televizors, bet izdeg viss dzīvoklis – patērētāja priekšā ražotājs ir atbildīgs par šo kaitējumu, tāpēc cietušais ir tiesīgs prasīt atlīdzību: šajā gadījumā – jaunu televizoru un atlīdzības summu, lai segtu zaudējumus.

Arī pārtikas ražotāji ir pakļauti lielam riskam, ja viņu ražotie produkti var nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai. Ražotājs ir atbildīgs, ja, piemēram, produktā ir kādi svešķermeņi vai tas ir nekvalitatīvs un izraisa masveida saindēšanos u.tml.

Latvijā vairāku profesiju pārstāvjiem ir obligāti jāapdrošina sava vispārējā vai profesionālā civiltiesiskā atbildība, piemēram, apdrošināšanas brokeriem, farmaceitiem, apsardzes komersantiem, bīstamo kravu īpašniekiem, būvdarbu veicējiem, būvspeciālistiem, grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem, kases aparātu un kases sistēmu apkalpojošajiem dienestiem un iekārtu atbilstības pārbaudes institūcijām, maksātnespējas procesa administratoriem, mērniekiem un ģeodēzistiem, publiska pasākuma organizatoriem, sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem, zvērinātiem notāriem, revidentiem un tiesu izpildītājiem u.c.

Kas ir apdrošinājuma summa?

Apdrošinājuma summa CTA apdrošināšanā ir atbildības limits. Polisē uzrādītais kopējais atbildības limits ir maksimālā kopējā summa, kuru apdrošinātājs izmaksās, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies visu apdrošināšanas līguma darbības laikā celto prasību rezultātā, neatkarīgi no apdrošināto personu, iesniegto pretenziju un prasītāju skaita.

Kā aprēķina maksu par polisi – apdrošināšanas prēmiju?

Polises cenu katrs apdrošinātājs aprēķina pēc savas metodikas, polises cena ir atkarīga no virknes risku ietekmējošu faktoru, piemēram, izvēlētā atbildības limita, iekļautajiem riskiem un izvēlētās teritorijas.

Kādā kārtībā nosaka un izmaksā apdrošināšanas atlīdzību?

Apdrošinātājs atlīdzina zaudējumus pēc kompensācijas principa, sadalot pa zaudējumu veidiem. Izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus un polisē norādīto atbildības limitu vienam gadījumam un atbildības limitu kopā.

Atkarībā no apdrošināšanas veida CTA polise atlīdzina šādus zaudējumus:

 • saistībā ar kaitējumu trešās personas veselībai vai dzīvībai (slimība, miesas bojājumi, sakropļojums, invaliditāte, nāve);
 • saistībā ar trešās personas īpašuma fizisku bojājumu vai zudumu;
 • saprātīgus glābšanas izdevumus (veicot darbības bojājumu novēršanai, sabojāts citu personu īpašums);
 • juridiskos un tiesāšanās izdevumus, ja prasība par zaudējumu piedziņu pret apdrošināto tiek iesniegta tiesā.

Mantisko zaudējumu gadījumā tiek atlīdzināti zaudējumi trešajai personai (tās īpašumam) vai apdrošinātajai personai pašai (juridiskie, tiesāšanās izdevumi) atbilstoši ar dokumentiem pierādīto tiešo materiālo zaudējumu faktiskajam apmēram.

Kaitējuma personas dzīvībai vai veselībai gadījumā tiek atlīdzināti:

 • ārstēšanās izdevumi;
 • zaudējumi sakarā ar darbnespēju;
 • pabalsts apgādājamajiem, apbedīšanas izdevumi.

Atlīdzināmo zaudējumu loks būs noteikts katra apdrošinātāja noteikumos.

Kādi ir klienta pienākumi?

 • Pirms līguma noslēgšanas sniegt apdrošinātājam pilnīgi precīzu un patiesu informāciju, kurai ir nozīme apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības izvērtēšanai un kas ir svarīga, slēdzot apdrošināšanas līgumu.
 • Par jebkuru apdrošināšanas gadījumu un trešās personas izvirzīto prasību klientam ir jāpaziņo apdrošinātājam rakstiskā formā, tiklīdz tas kļuvis iespējams. Turklāt par apdrošināšanas gadījumu nekavējoties jāpaziņo kompetentām iestādēm, kuras var apstiprināt apdrošināšanas gadījuma faktu un kuru pienākumos ietilpst attiecīgā negadījuma izmeklēšana.
 • Veikt visus saprātīgos pasākumus, lai novērstu turpmākus zaudējumus (piemēram, pārtraukt ūdens padevi, ja tiek nopludināti apakšējā dzīvokļa kaimiņi).

Kādi ir izplatītākie izņēmumi?

Visbiežāk apdrošinātājs nesegs zaudējumus:

 • kas radušies, apdrošinātajai personai vadot transportlīdzekli, nodarbojoties ar auto, moto sportu un profesionālo sportu;
 • kas radušies, apdrošinātajai personai veicot jebkādu saimniecisko darbību, algotu darbu, darbojoties jebkādā profesijā vai ieņemot kādus amatus vai izpildot jebkuru darbu par atlīdzību;
 • ja apdrošinātais rīkojies prettiesiski, ar ļaunu nolūku, ar nodomu (tīši) vai pieļāvis rupju neuzmanību;
 • kas radušies ar pašas cietušās trešās personas ļaunu nolūku vai viņa rupjas neuzmanības dēļ;
 • ko izraisījusi infekcijas slimību pārnēsāšana;
 • kas radušies pašam apdrošinātajam vai viņa ģimenes locekļiem;
 • kas nodarīti alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu, toksisku, psihotropu vielu iedarbībā;
 • kas radušies tādu būvdarbu rezultātā, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja;
 • kas radušies medību rezultātā (ja nav apdrošināta tieši mednieka CTA);
 • kas tieši vai netieši radušies nepārvaramas varas rezultātā – kara, iebrukuma, sacelšanās, dumpja, sabiedriskās kārtības traucēšanas vai valsts varas sagrābšanas, streiku, lokautu u.tml. gadījumos, kā arī citos apdrošināšanas līgumā paredzētajos gadījumos.