LV EN
Menu

Nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi

Nodokļu atvieglojumi fiziskām personām

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” par fiziskas personas attaisnotajiem izdevumiem tiek uzskatītas:

1)  apdrošināšanas prēmiju iemaksas par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu, kas nepārsniedz 10% no iemaksu veicēja gada bruto ieņēmumiem, ja apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem;

2)  apdrošināšanas prēmiju iemaksas par veselības apdrošināšanu, ja līguma darbības termiņš nav īsāks par vienu gadu. Ja kādā no 2013.-2017.gadam izveidojusies attaisnoto izdevumu kopsumma maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz EUR 215, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamajiem pieciem taksācijas gadiem. Sākot ar 2018.taksācijas gadu, ja attaisnoto izdevumu kopsumma taksācijas gadā (ieskaitot iepriekšējo gadu attiecināmos izdevumus) maksātājam vai viņa ģimenes loceklim pārsniedz EUR 600, maksātājs izdevumu pārsnieguma daļu ir tiesīgs attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu.

Ja fiziska persona vēlas piemērot attaisnotos izdevumus, tai jāiesniedz gada ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā un iespējams saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (20% apmērā no attaisnotajos izdevumos iekļautajām apdrošināšanas prēmiju iemaksām).

Izmaksājamās atlīdzības līguma termiņa beigās saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja ir iegūts ienākums (kapitāla ienākums), kas ir starpība starp visām samaksātajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā tiek ieturēts no gūtā ienākuma apmēra. Citos gadījumos apdrošināšanas atlīdzība nav apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Izmaksājamās atlīdzības veselības, nelaimes gadījumu un dzīvības apdrošināšanā bez līdzekļu uzkrāšanas netiek apliktas ar nodokli.

Nodokļu atvieglojumi, ja apdrošināšanas ņēmējs ir juridiska persona

1)  Ar nodokļiem (iedzīvotāju ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmumu ienākuma nodokli) nav apliekamas veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas, kas veiktas saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem;

2)  Veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas par darbinieku veselības, nelaimes gadījumu un/vai dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma, kas nepārsniedz 10% no apdrošinātā (darbinieka) gada bruto algas, bet ne vairāk kā EUR 426,86, netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli.

Izmaksājamas atlīdzības līguma termiņa beigās saskaņā ar dzīvības apdrošināšanas līgumu ar līdzekļu uzkrāšanu ir apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli:

  • 20% apmērā no atlīdzības summas, kas ir vienāda vai mazāka par juridiskas personas (darba devēja) kopējo apdrošināšanas prēmiju iemaksu apmēru;
  • 20% apmērā no atlīdzības summas, ko veido ienākums no līguma (kapitāla ienākums), kas ir starpība starp visām samaksātajām apdrošināšanas prēmijām un izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību.

Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība netiek aplikta ar nodokli, ja izmaksa tiek veikta pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās apdrošināšana līguma laikā (nāve, invaliditāte u.tml.).

Nodokļa ieturēšanu veic apdrošinātājs, nosūtot informāciju par ieturēto nodokli.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sk. likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumuMK noteikumus par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.