LV EN
Menu

Kur risināt strīdus?

Kur risināt strīdus?

Institūciju kompetence apdrošināšanas pakalpojumu klientu sūdzību izskatīšanā un strīdu risināšanā

Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai, ja likumā nav noteikts citādi vai ja nav panākta vienošanās vērsties strīda izšķiršanai šķīrējtiesā.

1. Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds

LAA ombuds izskata fizisku personu sūdzības par apdrošinātāja, kam Latvijā ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt nelaimes gadījumu, palīdzības, dzīvības, veselības, īpašuma, sauszemes transportlīdzekļu (KASKO) un vispārējās civiltiesiskās atbildības (izņemot profesionālo civiltiesisko atbildību) apdrošināšanā. LAA ombuds izskata arī sūdzības par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumiem, ja šos pakalpojumus sniedzis apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas biedra reģistrēts apdrošināšanas aģents vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks. Pirms sūdzības iesniegšanas lūdzam iepazīties ar nosacījumiem ombuda mājas lapā!

2. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB)

LTAB iespējams noskaidrot jautājumus saistībā ar sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu, Bonus-malus sistēmu un nepieciešamības gadījumā vērsties ar iesniegumu, piemēram, gadījumā, ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījis neapdrošināts transportlīdzeklis. Tāpat LTAB iespējams iesniegt sūdzību par apdrošinātāja pieņemto lēmumu OCTA apdrošināšanā.

3. Latvijas Banka (uzraudzība)

Latvijas Bankai ar likumu nav deleģētas tiesības iejaukties pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja līgumiskajās attiecībās un risināt savstarpējos civiltiesiskos strīdus (strīdus, kas balstīti uz savstarpējiem darījumiem).

Latvijas Banka sniedz klientiem atzinumus par saņemtajām sūdzībām par normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu.

Ja netiek pildītas Apdrošināšanas līguma likuma prasības par apdrošināšanas līguma noteikumiem un apdrošinātāja lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības pieņemšanas termiņu, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu.

4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)

PTAC neizskata civiltiesiskus strīdus, kas nav saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, strīdus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt.

PTAC izskata no patērētājiem, tai skaitā finanšu pakalpojumu patērētājiem saņemtos iesniegumus par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiemPTAC izskata patērētāju iesniegumus (strīdus) par netaisnīgiem līguma noteikumiem, ja starp patērētāju un ražotāju, pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju ir radies strīds par konkrētu noteikumu, t.i., patērētājs jau ir vērsies pie ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja par līguma noteikuma netaisnīgumu un tas nav piekritis mainīt līgumu; PTAC sniedz palīdzību patērētājiem konfliktu risināšanā ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kā arī pieprasa patērētāju likumīgo prasību izpildi, kas paredzētas patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktos; sniedz juridisku palīdzību patērētājiem viņu tiesību jautājumos.

Klienti, kas uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgi iesniegt PTAC sūdzības par patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas starpniecību.

(izmantota FKTK mājas lapā pieejamā informācija)