LV EN
Menu

Dzīvnieku apdrošināšana

Dzīvnieku apdrošināšana

Iedzīvotāji aizvien biežāk interesējas par iespēju apdrošināt dažādu sugu dzīvniekus. Prakse liecina, ka samērā bieži ar dzīvniekiem notiek dažādi pēkšņi, neparedzēti nelaimes gadījumi: dažādas traumas, akūta saslimšana ar dažādām infekcijas un citām slimībām, dzīvnieku bojāeja dzemdību laikā, ugunsgrēkos, dzīvnieku zādzība utt., kas izraisa to veselības kaitējumu vai bojāeju. Lai izvairītos no neparedzētiem izdevumiem, ir lietderīgi dzīvniekus apdrošināt.

Kādus dzīvniekus var apdrošināt?

Dzīvnieku apdrošināšanu veic saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un atbilstoši katra apdrošinātāja izstrādātajiem apdrošināšanas noteikumiem. Var apdrošināt:

 • liellopus, aitas, kazas un cūkas vecumā no sešiem mēnešiem;
 • zirgus vecumā no viena gada;
 • suņus, kaķus vecumā no sešiem mēnešiem;
 • mājputnus vecumā no trim mēnešiem;
 • bišu saimes (stropos);
 • citu sugu dzīvniekus – pusēm savstarpēji vienojoties.

Kādiem riskiem apdrošina dzīvniekus?

Dzīvniekus apdrošina to bojāejas, kā arī eitanāzijas vai piespiedu nokaušanas gadījumam, ja tiem draud tūlītēja, nenovēršama bojāeja, ko izraisījuši šādi iemesli:

 • uguns risks, kas kompleksi ietver arī eksplozijas, zibens spēriena un pilotējamu lidaparātu, no tiem atsevišķu priekšmetu krišanas riskus;
 • dažādas traumas – kaulu lūzums, izmežģījums, smadzeņu satricinājums, elektrotrauma, iekšējo orgānu plīsums, ievainojums un citi nelaimes gadījumi;
 • nosalšana, apdegumi, tajā skaitā ugunsgrēka un zibens spēriena rezultātā;
 • citu dzīvnieku – mājas, klaiņojošu un savvaļas – kodieni;
 • nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām, nekvalitatīvu barību, indīgām gāzēm, kā arī indīgo čūsku un kukaiņu kodumi;
 • nejauša svešķermeņa iekļūšana dzirdes un gremošanas orgānos;
 • noslīkšana;
 • asfiksija – nejauša nožņaugšanās ar ķēdi, siksnu vai, svešķermenim iekļūstot augšējos elpošanas ceļos, vai ar uztūkumu, kas radies kukaiņu koduma dēļ.

Dzīvnieki tiek apdrošināti arī vēl šādiem riskiem:

 • akūtas infekcijas slimības;
 • bojāeja dzemdību laikā;
 • zādzība un laupīšana.

Kādos gadījumos apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus?

Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus, kas radušies:

 • apdrošināto dzīvnieku izmantojot jebkurā prettiesiskā darbībā;
 • dzīvniekam ejot bojā no novājēšanas sakarā ar nebarošanu, sliktu kopšanu vai vecumu; – no ilgstošām un hroniskām slimībām;
 • nenodrošinot apdrošinātā dzīvnieka attiecīgu uzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • elektriskās strāvas iedarbības rezultātā, ja nav ievēroti elektrodrošības noteikumi;
 • nenodrošinot savlaicīgu slimā dzīvnieka veterinār-medicīnisko aprūpi, lai novērstu dzīvnieka nobeigšanos;
 • ja apdrošinātais vai tiesīgais turētājs, lai gan tas bija iespējams, noteiktā termiņā nav paziņojis apdrošinātājam par dzīvnieka bojāeju un tā rezultātā nav iespējams noteikt dzīvnieka bojāejas faktu, iemeslu un zaudējumu patieso apmēru.

Zaudējumus neatlīdzina arī:

 • apdrošinātām bišu saimēm ejot bojā no saindēšanās ar lauksaimniecības pesticīdiem, ķīmiskiem līdzekļiem augu aizsardzībai pret kaitēkļiem, slimībām un nezālēm;
 • ziemas periodā nepietiekamas vai nekvalitatīvas barības, grauzēju iekļūšanas stropā, sliktas vai nepareizas ieziemošanas rezultātā.

Apdrošināšanas līgums nav spēkā, apdrošinātajam dzīvniekam piedaloties izstādēs, sporta sacensībās, jebkura dienesta laikā, medību un pārošanās laikā un vēl dažos citos apdrošināšanas līgumā norādītos gadījumos.

Kā aprēķina apdrošināšanas prēmiju un kāda ir tās samaksas kārtība?

Apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta atsevišķi katram dzīvniekam vai dzīvnieku sugai un tās apmērs ir atkarīgs no apdrošinājuma summas, izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, dzīvnieku sugas, līguma darbības perioda un tarifa likmes.

Dzīvnieks ir apdrošināts, atrodoties polisē norādītajā adresē vai uz apdrošinātajam piederoša, likumā noteiktajā kārtībā piešķirta vai nomāta zemes gabala, vai arī apdrošinātajam dzīvniekam stacionāri atrodoties veterinārās ārstniecības iestādē.

Atsevišķu sugu dzīvnieki (suņi, kaķi) ir apdrošināti arī ārpus polisē norādītās adreses vai īpašuma robežas, ja tie kontrolēti atrodas kopā ar apdrošinājuma ņēmēju vai tiesīgo turētāju, tam ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē dzīvnieku turēšanu.

Kā aprēķina apdrošināšanas atlīdzību?

Apdrošināšanas atlīdzību nosaka:

 • par bojā gājušajiem vai piespiedu iemidzinātiem vai nokautiem dzīvniekiem – apdrošināšanas polisē norādītās apdrošinājuma summas apmērā, atskaitot ekscesu, ja tas uzrādīts polisē;
 • no aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības par piespiedu kārtā nokautiem dzīvniekiem Apdrošinātājs atskaita summu, ko Apdrošinātais ir saņēmis par nokautiem dzīvniekiem pēc kautķermeņa realizācijas;
 • traumas iegūšanas vai ar akūtu infekcijas slimību saslimšanas gadījumā, pamatojoties uz attiecīgu “kompensācijas tabulu”. Vienlaicīgu vairāku orgānu ievainojuma gadījumā apdrošināšanas atlīdzība tiek rēķināta atsevišķi par katru ievainojumu un tiek izmaksāta kopējā summa, kas nedrīkst pārsniegt apdrošinājuma summu.

Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt zaudējumu summu, kuru cietis apdrošinātais, kā arī apdrošinājuma summu.