LV EN
Menu

Mūža pensijas apdrošināšana

Mūža pensijas apdrošināšana

Kas ir Mūža pensijas polise?

Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta alternatīva pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanā. Pensionārs, kurš izveidojis uzkrājumu pensiju 2. līmenī jeb Valsts fondēto pensiju shēmā, var saņemt regulāras mūža pensijas izmaksas līdz mūža beigām. Mūža pensijas iegādei nav nepieciešami papildu līdzekļi, jo mūža pensijas nodrošināšanai tiks izmantots uzkrājums pensiju 2. līmenī.

Pensiju sistēmas trīs līmeņi

Kopš 2001. gada jūlija Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma:

 • 1. līmenis (valsts obligātā nefondēto pensiju shēma)
 • 2. līmenis (valsts fondēto pensiju shēma)
 • 3. līmenis (privātā brīvprātīgā pensiju shēma)

Pensiju sistēmas 1. līmenī ir iesaistīti visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Veiktās iemaksas tiek izmantotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošajai pensionāru paaudzei.

Pensiju sistēmas 2. līmenī iesaistīto dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ar viņu izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja starpniecību tiek ieguldītas finanšu tirgū un uzkrātas konkrētā iemaksu veicēja pensijai. Personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija, pensiju 2. līmenī tiek ieskaitītas obligātā kārtā. Savukārt personas, kas dzimušas no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam ieskaitot, tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.

Pensiju sistēmas 3. līmenis nodrošina iespēju katram individuāli pēc savas izvēles veidot papildu uzkrājumus savai pensijai dzīvības apdrošināšanas sabiedrībās vai privātajos pensiju fondos.

Kā izmantot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai pensionējoties vēlāk, topošajam pensionāram ir iespējams izvēlēties, kādā veidā saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu:

 • pievienot to pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt vienu valsts pensiju vai
 • noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzkrāto kapitālu uzticot kādai no dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, un regulāri saņemt pensiju savā bankas kontā.

Kādas ir mūža pensijas galvenās priekšrocības?

Izmantojot mūža pensijas apdrošināšanu, pensionārs var:

 • atstāt mantojumā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu – apdrošināšanas līgumā var norādīt brīvi izvēlētu labuma guvēju (jebkuru fizisku personu), kurš pensionāra nāves gadījumā turpina saņemt viņam neizmaksāto pensiju līdz izvēlētā garantētā izmaksas posma beigām (tas nedrīkst pārsniegt 20 gadus). Tādējādi pensiju 2. līmenī uzkrātie līdzekļi vairs netiks automātiski ieskaitīti valsts budžetā, bet izmaksāti kā mantojums norādītajam labuma guvējam, piemēram, laulātajam vai bērniem. Līguma darbības laikā pensionārs var mainīt labuma guvēju;
 • izvēlēties līdz pat 3 pensijas izmaksas posmiem, kuru laikā tiks noteikts dažāds pensijas apmērs;
 • izvēlēties, cik bieži saņemt pensiju – reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā;
 • atlikt pensijas izmaksu uzsākšanu uz laiku līdz 10 gadiem.

Kas jādara, lai pieteiktos mūža pensijas saņemšanai?

Lai saņemtu mūža pensiju,

 • pensionējoties ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un jāaizpilda iesniegums, norādot tajā savu vēlmi saņemt mūža pensijas apdrošināšanu;
 • jāiepazīstas ar mūža pensijas apdrošināšanas piedāvājumiem un jāizvēlas piemērotākais dzīvības apdrošinātājs;
 • jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums ar izvēlēto dzīvības apdrošinātāju.

Svarīgi! No noslēgtā līguma var atteikties vai mainīt tā nosacījumus 15 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Tādā gadījumā pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks pievienots pensiju 1. līmeņa kapitālam. No 16.dienas līgums ir stājies spēkā un to vairs pārtraukt nevar.

Kuri apdrošinātāji piedāvā šo pakalpojumu?

Šobrīd saņemt mūža pensiju piedāvā ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle un AAS CBL Life.

Apdrošinātāji ir noteikuši minimālo uzkrātā kapitāla apmēru, kas nepieciešams mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Minimālais kapitāla apmērs dažādiem apdrošinātājiem ir atšķirīgs.

Kur uzzināt vairāk informācijas?

Informāciju par savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu iespējams uzzināt portālā www.latvija.lv (sadaļā Epakalpojumi – Valsts fondēto pensiju shēmas/pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts), kā arī jebkurā VSAA filiālē un VSAA mājas lapā, kur iespējams iegūt arī vispārīgu informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanu.

 Mūža pensijas apdrošināšanas un valsts pensijas salīdzinājums

Valsts pensija Mūža pensija
Pārmantojamība Persona var izvēlēties, kā izmantot pensiju 2.līmeņa uzkrājumu, ja persona nomirst līdz vecuma pensijas piešķiršanai: novēlēt mantojumā, pievienot citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam vai ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pensionāra nāves gadījumā tuviniekiem tiek izmaksāts apbedīšanas pabalsts 2 pensiju apmērā un regulārā pensiju izmaksa tiek pārtraukta.

Pensionārs var atstāt mantojumā pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu – līgumā norādīt labuma guvēju, kurš pēc pensionāra nāves turpinās saņemt mūža pensiju līdz garantētā perioda beigām. Pensionārs var arī neizvēlēties labuma guvēju.
Izmaksas datums un kārtība Viens VSAA noteikts datums vienu reizi mēnesī. Pensionārs un apdrošinātājs var vienoties par izmaksas datumu un regularitāti.
Pensijas saņemšanas uzsākšana Ja aizpildīts iesniegums par pensijas saņemšanu, to atlikt nav iespējams. Var atlikt mūža pensijas izmaksu uzsākšanu līdz 10 gadiem.
Līguma laušana Nav iespējama. Līgumu var atsaukt 15 dienu laikā.
Indeksācija Valsts nosaka indeksācijas kārtību un biežumu. Pensionāram līdz mūža beigām tiek izmaksāta līgumā paredzētā summa.
Nodokļi Ja pensija pārsniedz neapliekamo minimumu mēnesī, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likmi. Izmaksas brīdī no katras mūža pensijas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar spēkā esošo likmi.Ja mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto neapliekamo minimumu mēnesī, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, pensionārs var saņemt nodokļa atmaksu no valsts.

Izmaksājot mūža pensiju labuma guvējam, tā ar nodokļiem netiek aplikta.

 
* izmantota informācija no VSAA, SEB Life and Pension Baltic SE, ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāles un Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles interneta vietnēm