LV EN
Menu

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Kas ir nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz izmaksāt atlīdzību, ja persona gūst traumu, pārejošu vai neatgriezenisku kaitējumu veselībai (invaliditāte) vai iet bojā.

Ko apmaksā nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise?

Personas apdrošina pret pēkšņiem, nejaušiem, no apdrošinātā gribas neatkarīgiem notikumiem, kuru rezultātā personai ir iestājies:

 • neatgriezenisks pilnīgs vai daļējs sakropļojums;
 • kaulu lūzums;
 • dziļš mīksto audu un iekšējo orgānu bojājums;
 • ķermeņa daļu zudums (pirksti, roka utt.);
 • redzes, ožas garšas zudums;
 • paralīze un cits veselības traucējums, kas iegūts nelaimes gadījuma rezultātā;
 • nāve;
 • pastāvīgs pilnīgs vai daļējs darba spēju zudums (ieskaitot invaliditāti).

Persona visbiežāk var apdrošināties pret šādiem riskiem:

 • traumas;
 • slīkšana, asfiksija;
 • apdegumi, saules dūriens, apsaldējumi, organisma atdzišana, izņemot saaukstēšanās slimības;
 • zibens spēriena, elektriskās strāvas iedarbība;
 • dzīvnieku kodumi;
 • nejauša akūta saindēšanās ar indīgiem augiem, ķīmiskām vielām, medikamentiem, nekvalitatīviem pārtikas produktiem;
 • kritiskās slimības, ērču encefalīts, Laima slimība;
 • anafilaktiskais šoks;
 • zobu traumatiskie bojājumi;
 • invaliditāte;
 • nāve.

Jāņem vērā, ka polisē iekļaujamie riski un slimību diagnozes dažādām apdrošināšanas kompānijām atšķiras, tādēļ noteikti jāiepazīstas ar polises noteikumiem.

Dažas kompānijas piedāvā iekļaut polisē arī izdevumus par stacionāro ārstēšanos, ambulatoro ārstēšanos, rehabilitāciju, medikamentiem, cietušā transportēšanu, pārejošu darba nespēju. Apdrošinātāji piedāvā polises papildināt ar dažādiem nestandarta riskiem, piemēram, konfekšu nauda – tā sedz izdevumus par saldumu iegādi, kino vai zoodārza apmeklējumu cietušam bērnam; privātskolotāja izdevumi – ja bērns traumas dēļ ilgstoši nevar apmeklēt skolu.

Kādus zaudējumus polise nesedz?

Apdrošināšanas noteikumos ir norādīti izņēmumi, kurus apdrošinātājs neapmaksā, visbiežāk tie zaudējumi, kas radušies:

 • apdrošinātajam veicot prettiesiskas darbības;
 • saistībā ar apdrošinātā pašnāvību vai tās mēģinājumu, vai citu apzinātu kaitējumu veselībai;
 • apdrošinātajam esot alkohola, toksisko vai narkotisko vielu reibumā, ja tas ir cēloņsakarīgi saistīts ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos;
 • psihisku traucējumu vai apziņas traucējumu rezultātā, kā arī epilepsijas lēkmes vai citas lēkmes rezultātā;
 • apdrošinātajam rupji pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus;
 • apdrošinātā aizturēšanas, aresta, apcietinājuma laikā;
 • iepriekš iegūtas traumas, slimības (piem., hroniskas) vai veselības kaitējuma rezultātā;
 • citus līgumā atrunātus zaudējumus.

! Jāņem vērā, ka nodarbošanās ar amatieru vai profesionālajiem sporta veidiem, paaugstināta riska aktivitātēm, piedalīšanās treniņos un izmēģinājumos ar dažādiem transportlīdzekļiem parasti netiek iekļautas polises segumā, ja vien tas nav īpaši atrunāts līgumā.

Kā aprēķina apdrošināšanas atlīdzību un kā to saņemt?

Šis ir viens no nedaudzajiem apdrošināšanas veidiem, kur izmaksā jau iepriekš atrunātu atlīdzību, ko aprēķina procentuāli, piemērojot polisē noteikto traumu smagumu pret kopējo līgumā noteikto apdrošināšanas summu. Tātad cietušais saņems noteiktu summu par gūto traumu. Apdrošināšanas līgums satur tabulu, kurā detalizēti aprakstīts, kāda summa tiek izmaksāta dažādu traumu vai slimību gadījumā. Apdrošinātājs neregulē, kā cietušais tērē kompensāciju, ko saņem pēc traumas.

Ja polisē paredzēts segt ārstniecības, rehabilitācijas u.tml. izdevumus, tad tos apdrošinātājs atlīdzina pēc kompensācijas principa, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumu paliecinošiem dokumentiem.

Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātā persona mirusi, tad apdrošināšanas atlīdzību izmaksā apdrošinājuma summas apmērā līgumā norādītajam labuma guvējam vai, ja labuma guvējs nav norādīts – apdrošinātā mantiniekiem.

Kā tiek aprēķināta polises cena?

Apdrošināšanas prēmiju nosaka apdrošinātājs, dažkārt ņemot vērā apdrošinātās personas vecumu, nodarbošanos (profesiju), apdrošinājuma summu.

Kādi ir apdrošinātās personas pienākumi?

 • Sniegt pilnīgu un patiesu informāciju par savu veselības stāvokli un citiem faktiem un apstākļiem, ja tie nepieciešami apdrošinātā riska iestāšanās iespējamības novērtēšanai.
 • Rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas polisi un noteikumiem.
 • Ja noticis negadījums, nekavējoties vērsies pēc medicīniskās palīdzības.
 • Saglabāt visus dokumentus saistībā ar apdrošināšanas gadījuma apstākļiem (ārsta, policijas vai lidostas izziņas, čeki, rēķini u.c. dokumenti).
 • Līgumā noteiktā termiņā iesniegt rakstisku pieteikumu atlīdzības saņemšanai, ja līgumā nav paredzēts citādi, kā arī iesniegt dokumentus un citas ziņas, kas nepieciešamas nelaimes gadījuma iemeslu, rakstura noskaidrošanai.

Iegaumē!

 • Juridisku personu veiktās apdrošināšanas prēmiju iemaksas par darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu netiek apliktas ar uzņēmuma ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālo nodokli atbilstoši likuma nosacījumiem.