LV EN
Menu

KASKO apdrošināšana

KASKO apdrošināšana

Kas ir KASKO apdrošināšana?

KASKO apdrošināšana ir sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana. Tā sedz personai radušos zaudējumus transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā.

Pret kādiem riskiem var apdrošināt transportlīdzekli?

Standarta apdrošināšanas segumā visbiežāk tiek iekļauti šādi riski:

 • ceļu satiksmes negadījumi vai citas sadursmes (piemēram, iebrauc grāvī vai uzbrauc akai)
 • auto zādzība, laupīšana vai apzagšana
 • citu personu ļaunprātīga rīcība
 • uguns nelaimes, dabas stihijas
 • nekvalitatīvs ceļu segums
 • stiklu plīsums
 • priekšmetu uzkrišana automobilim
 • dzīvnieku nodarīti bojājumi

Polisē var ietvert arī citus papildu riskus, piemēram:

 • atslēgu risks (tiek atlīdzināti izdevumi par atslēgu un signalizācijas pulšu atjaunošanu),
 • bagāžas vai papildaprīkojuma (piem., jumta bagāžnieks, dekoratīvie diski, bērnu sēdeklītis) bojājumi vai zādzība
 • auto apkopes risks (sedz bojājumus, kas radušies auto mazgāšanas, apkopes vai remonta rezultātā)
 • vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • jaunvērtības apdrošināšana jauniem auto – kompensē zaudējumus auto iegādes vērtībā, piemēram, divu gadu laikā un nepārsniedzot noteiktu nobraukumu,
 • lietošanas pārtraukšana (atmaksā izdevumus par cita auto nomu laikā, kamēr tiek novērsti bojājumi).

Polisē var tikt iekļauti dažādi papildpakalpojumi:

 • diennakts palīdzība uz ceļa – gan tad, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, gan arī tad, ja apdrošināšanas gadījums nav iestājies, piemēram, riepas nomaiņa, mašīnas izvilkšana no kupenas;
 • auto transportēšana pēc negadījuma uz servisu un atpakaļ;
 • atlīdzības izmaksa arī tad, ja auto nozagts kopā ar atslēgām vai reģistrācijas apliecību.

 Kas ir apdrošinājuma summa?

Tā ir polisē norādītā summa, par kādu tiek apdrošināta automašīna: jaunam auto – dīleru noteiktā pārdošanas cena; lietotam auto – klienta izvēlētā tirgus vērtība. Klientiem jāzina, ka apdrošinājuma summa ir maksimālā izmaksājamā summa līguma slēgšanas dienā, taču jāņem vērā, ka ar katru dienu automobilis nolietojas. Apdrošinātājs kompensēs izdevumus, lai transportlīdzekli varētu izremontēt tā, lai tas būtu tādā pašā stāvoklī kā pirms apdrošināšanas gadījuma. Zādzības vai bojāejas gadījumā maksimālā izmaksājamā atlīdzība būs transportlīdzekļa tirgus vērtība dienā, kad iestājies apdrošinātais risks, izņemot gadījumu, ja jauns automobilis apdrošināts jaunvērtībā. Atsevišķi apdrošinātāji polisē nenorāda apdrošinājuma summu, jo kompensējamā vērtība jebkurā gadījumā tiek noteikta pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Kā aprēķina maksu par polisi – apdrošināšanas prēmiju?

Polises cenu katrs apdrošinātājs aprēķina pēc savas metodikas, ņemot vērā dažādus faktorus, piemēram – auto vecumu, marku un modeli; vai īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona; auto izmantošanas veidu; klienta apdrošināšanas vēsturi; soda punktus; apdrošinātos riskus; pašriska apmēru; polises darbības teritoriju.

Kā saņemt atlīdzību un kā to aprēķina?

Ja noticis negadījums, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, jāpaziņo apdrošinātājam par notikušo un jārīkojas saskaņā ar līguma noteikumiem. Jebkurā gadījumā iespējams apdrošinātājam pajautāt, kā rīkoties tālāk. Polisē var būt paredzēts, ka obligāti jāizsauc Ceļu policija uz negadījuma vietu, un var būt noteikti apstākļi, kuros var iztikt ar savstarpēju vienošanos bez policijas iejaukšanās.

Bojātais transportlīdzeklis jāuzrāda apdrošinātājam pirms remontdarbu uzsākšanas. Nozagšanas gadījumā klientam par to nekavējoties jāpaziņo policijai, jāiesniedz apdrošinātājam rakstisks iesniegums un jānodod auto reģistrācijas dokumenti, visu atslēgu komplekti un signalizācijas pultis.

KASKO apdrošināšanā atlīdzību izmaksā pēc kompensācijas principa, t.i., izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt radušos zaudējumus. Tas nozīmē, ka bojājumu gadījumā apdrošinātājs izvērtēs autoservisa sastādīto remontdarbu tāmi, bet zādzības gadījumā – novērtēs transportlīdzekļa vērtību apdrošināšanas gadījuma dienā.

Jāatzīmē, ka, saņemot atlīdzību naudā, saņemtā summa būs mazāka nekā kompensējamā autoservisa tāme, tādēļ ka atlīdzināmā summa neiekļauj pievienotās vērtības nodokli (PVN), jo klients (fiziska persona) nav PVN maksātājs. Ja bojājumu remonts būs ekonomiski nepamatots (izmaksas pārsniegs noteiktu procentuālo daļu no transportlīdzekļa vērtības), apdrošinātājs kompensāciju izmaksās naudā kā par bojāgājušu transportlīdzekli.

Pirms līguma slēgšanas klientam būtu jānoskaidro, cik ātri un ērti iespējams pieteikt apdrošināšanas gadījumu, vai klientam ir tiesības pašam izlemt, vai saņemt kompensāciju naudā vai saņemt auto remonta izdevumu tiešu atlīdzināšanu.

Kas vēl jāievēro klientam?

Apdrošinātāji mēdz apdrošināšanas noteikumos iekļaut konkrētus ierobežojumus un prasības, kas jāievēro klientam, piemēram:

 • automašīnai ir jābūt derīgai tehniskajai apskatei un jābūt tehniskā kārtībā, piemēram, riepu protektora dziļumam jāatbilst Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, logu tonējums nedrīkst pārsniegt noteiktos %, jābūt gadalaikam atbilstošām riepām;
 • var būt ierobežojumi attiecībā uz automašīnas tiesīgo lietotāju skaitu, autovadītāja vecumu, stāžu, vadītāja apliecības kategorijām;
 • ierobežojumi automašīnas novietošanai pilsētā un ārpus tās – vai auto jānovieto apsargājamā stāvvietā nakts vai pat dienas laikā;
 • prasības aprīkot auto ar drošības un pretaizdzīšanas iekārtām. Katrs apdrošinātājs nosaka atšķirīgas prasības. Parasti auto jābūt aprīkotam ar skaņas signalizāciju un imobilaizeri, var būt arī prasība uzstādīt salona kustību sensoru, dārgām automašīnām var pieprasīt ierīkot pretaizvilkšanas sistēmu, GPS uztvērēju vai radio lokācijas sistēmu.

Ja polisē norādītās prasības netiek ievērotas, apdrošinātājs var samazināt vai atteikt atlīdzības izmaksu!

Kādi ir izplatītākie izņēmumi?

Apdrošināšanas noteikumos ir paredzēti izņēmumi – riski, kuri netiek apdrošināti, kā arī gadījumi, kad atlīdzību drīkst samazināt vai neizmaksāt:

Klientam ir ļoti svarīgi iepazīties ar izņēmumiem! Visbiežāk tiek ietverti šādi gadījumi, kad apdrošinātājs var atteikt vai samazināt izmaksājamo atlīdzību:

 • autovadītājs negadījuma brīdī atradies alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā;
 • vadītājs izvairās no savlaicīgas šo vielu esamības pārbaudes asinīs;
 • rupji pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi: ievērojami pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, vadītājs nav apstājies pie STOP zīmes vai braucis pie sarkanā luksofora signāla;
 • transportlīdzeklim nebija tiesību piedalīties ceļu satiksmē;
 • vadītājs patvaļīgi pametis negadījuma vietu;
 • avārijas brīdī transportlīdzekli vadīja persona, kurai nav attiecīgās kategorijas vadītāja apliecības;
 • transportlīdzekļa īpašnieks/likumīgais lietotājs rīkojies ļaunprātīgos nolūkos vai veicis noziedzīgas darbības;
 • zādzības gadījumā apdrošinātājam netiek nodots pilns nozagtā automobiļa atslēgu, signalizācijas pulšu komplekts un reģistrācijas apliecība.

Kas ir pašrisks?

Pašrisks ir naudas izteiksmē vai procentos no apdrošinājuma summas izteikta daļa, kuru apdrošinātājs ietur no aprēķinātās, izmaksājamās atlīdzības. Principā – jo lielāks pašrisks, jo zemāka polises cena. Katram no polisē ietvertajiem riskiem var tikt noteikts atšķirīgs pašriska lielums, piemēram, zādzībai 10%, bojājumiem 100 EUR. Klientam būtu jāpievērš uzmanība, vai pašrisks bojājumiem mainās atkarībā no pieteikto negadījumu skaita.