LV EN
Menu

OCTA apdrošināšana

OCTA apdrošināšana

Kas ir OCTA apdrošināšana?

OCTA ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Tā ir obligāta visiem transporta veidiem, kuri ir ceļu satiksmes dalībnieki Latvijā.

Kas tiek apdrošināts?

Iegādājoties OCTA polisi, persona apdrošina nevis savu transportlīdzekli, bet savu īpašnieka atbildību pret iespējamiem ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ar personas transportlīdzekli nodarītajiem zaudējumiem citu personu mantai (tajā skaitā transportlīdzeklim), veselībai, kā arī personai nodarīto nemantisko kaitējumu.

NEJAUC AR KASKO! KASKO ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas segs polises īpašnieka zaudējumus transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā.

Kas netiek apdrošināts?

Ja CSNg ir noticis Latvijā, tad netiek atlīdzināti:

 • zaudējumi, ko CSNg ar Jūsu transportlīdzekli esat nodarījis sev vai savai mantai;
 • nenoskaidrota transportlīdzekļa nodarītie zaudējumi, izņemot gadījumus, kad ir cietusi persona (gājējs, pasažieris, u.c.);
 • mantai nodarītie zaudējumi, ja tie nav radušies CSNg brīdī;
 • zaudējumi, ja CSNg noticis sacensību vai treniņbrauciena laikā, u.c.

Izsmeļošu izņēmuma gadījumu uzskatījumu var atrast Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.

Kāds ir atbildības limits?

Atbildības limits ir maksimālā izmaksājamā summa par zaudējumiem vienā apdrošināšanas gadījumā. Zaudējumu apmērs, ko auto īpašnieka vietā sedz apdrošinātājs, ir:

 • līdz 5 210 000 euro par personai nodarītajiem zaudējumiem neatkarīgi no cietušo personu skaita;
 • līdz 1 050 000 euro par mantai nodarītajiem zaudējumiem neatkarīgi no trešo personu skaita.

Ja CSNg ir noticis Latvijā, tad pieprasīt atlīdzību par mantai nodarīto zaudējumu var 1 gada laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža, bet par personai nodarīto kaitējumu – 3 gadu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža. Ja CSNg noticis ārpus Latvijas, tad atlīdzināmo zaudējumu veidi, apmēri un termiņi ir noteikti attiecīgās valsts likumdošanā.

Kā aprēķina maksu par polisi – apdrošināšanas prēmiju?

Aprēķinot OCTA apdrošināšanas prēmiju, tiek ņemti vērā dažādi kritēriji, piemēram:

 • polises darbības termiņš;
 • transportlīdzekļa veids, pilna masa, izmantošanas veids;
 • transportlīdzekļa reģistrēšanas vieta;
 • īpašnieka juridiskais statuss;
 • īpašnieka autovadītāja stāžs, bonus-malus klase (apdrošināšanas vēsture) u.c.

Prēmija tiek samazināta par 40% I un II grupas invalīdiem, kā arī III grupas invalīdiem, ja to pārvietošanās spējas ir ierobežotas (jābūt attiecīgai ārstu Valsts komisijas izziņai). Prēmija tiek samazināta par 30% traktoru un piekabju īpašniekiem – zemniekiem, zvejniekiem, laukstrādniekiem, lauksaimniecības komersantiem (precīzi kritēriji atrodami likumā).

Kā jārīkojas, ja noticis ceļu satiksmes negadījums?

Ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie autovadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, tad abi autovadītāji drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Jebkurā citā situācijā autovadītājiem par notikušo CSNg ir jāpaziņo Ceļu policijai. Ja nav pārliecības, vai var iztikt bez policijas iejaukšanās, šo jautājumu var noskaidrot, zvanot savam apdrošinātājam.

Kurš var saņemt atlīdzību un kā jārīkojas?

Tiesības pieprasīt atlīdzību no CSNg izraisītāja OCTA polises ir:

 • vadītājam, kurš nav atzīts par vainīgu CSNg izraisīšanā, par sev vai savam īpašumam vai citai mantai nodarītajiem zaudējumiem;
 • pasažierim, kurš atradies jebkurā no CSNg iesaistītajiem auto;
 • gājējam, riteņbraucējam.

Negadījumā zaudējumus cietušajai personai jāpiesaka prasība, vēršoties pie CSNg izraisījušā auto apdrošinātāja.

Kā aprēķina apdrošināšanas atlīdzību?

Atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem izmaksā pēc kompensācijas principa, t.i., izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība nedrīkst pārsniegt radušos zaudējumus. Tas nozīmē, ka apdrošinātājs izvērtēs autoservisa sastādīto remontdarbu tāmi, bet auto bojāejas gadījumā – novērtēs auto vērtību apdrošināšanas gadījuma dienā. Ja atlīdzību par auto bojājumiem cietušais vēlas saņemt naudas summas, nevis servisa pakalpojumu veidā, apdrošinātājs vai LTAB izmaksās atlīdzību 70% apmērā no zaudējumu aprēķinā norādītās zaudējumu summas, no kuras atskaitīta PVN summa.

Atlīdzību par nemateriālajiem zaudējumiem aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem.

Kādi ir polises īpašnieka pienākumi?

 • Pirms līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā sniegt apdrošinātājam pilnīgu un patiesu informāciju.
 • Fiksējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, ievērot tās valsts likumus, kurā noticis ceļu satiksmes negadījums.
 • Ja polises īpašnieka transportlīdzeklis atzīts par vainīgu vai daļēji vainīgu CSNg izraisīšanā – ne vēlāk kā 10 dienu laikā no CSNg brīža paziņot savam apdrošinātājam par CSNg iestāšanos un, ja CSNg noformēts, izmantojot saskaņoto paziņojumu, iesniegt savam apdrošinātājam aizpildītu saskaņotā paziņojuma veidlapu.

Kādi ir OCTA līgumu veidi?

Standartlīgums – līgums, kas obligāts Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Standartlīgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē, Serbijā un Andorā. Līguma apdrošināšanas perioda ilgums var būt 1, 3, 6, 9 vai 12 mēneši.

Zaļā karte – līgums, kas nepieciešams Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem, lai varētu pārvietoties valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas valsts, bet nav EEZ valsts.

Robežapdrošināšanas līgums – nepieciešams transportlīdzekļiem, kuri iebrauc EEZ valstī, bet ir reģistrēti valstī, kas nav EEZ vai Zaļās kartes sistēmas valsts.

Kad līgums zaudē spēku?

Līgums izbeidzas automātiski brīdī, kad transportlīdzeklim mainās īpašnieks, vai tam tiek izsniegta tranzīta numura karte vai apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu. Līzinga gadījumā – mainoties līzinga ņēmējam (līgums paliek spēkā, ja transportlīdzekļa turētājs kļūst par tā īpašnieku vai transportlīdzekļa īpašnieks kļūst par tā turētāju).

Kā var pārtraukt līgumu?

Iesniedzot pieteikumu apdrošinātājam, līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai gadījumos, ja:

 • transportlīdzeklis personai vairs nepieder;
 • citas personas prettiesiskas darbības dēļ transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka valdījuma (piemēram, zādzības vai laupīšanas gadījumā), un par šo faktu ir paziņots tiesībaizsardzības iestādei;
 • īpašnieks neplāno ar transportlīdzekli piedalīties ceļu satiksmē un ir pārtraucis transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku un nodevis numura zīmes CSDD;
 • apdrošināšanas līgumā norādītajā informācijā ir kļūda.