LV EN
Menu

Terminu skaidrojumi

Terminu skaidrojumi

apdrošināšana – iespējamā zaudējuma riska pieņemšana no apdrošinātā

apdrošināšanas sabiedrība – Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu

apdrošinātājs – apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu

apdrošinājuma ņēmējs – persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā

apdrošinātais – persona, kurai ir apdrošināmā interese un kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums:

a) apdrošināšanā pret zaudējumiem – apdrošināšanas līgumā norādītā persona vai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu nosakāmā persona, kura cieš zaudējumu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, un kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība,
b) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – apdrošināšanas līgumā norādītā persona vai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu nosakāmā persona, kuras civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta,
c) personu apdrošināšanā – apdrošināšanas līgumā norādītā fiziskā persona vai saskaņā ar apdrošināšanas līgumu nosakāmā fiziskā persona, kuras dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis ir apdrošināts un kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība.

labuma guvējs – personu apdrošināšanā un apdrošināšanā pret zaudējumiem persona, kura norādīta apdrošināšanas līgumā un kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība vai tās daļa apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos

apdrošināmā interese – apdrošinātā ieinteresētība neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam

apdrošinātais risks – apdrošināšanas līgumā paredzētais no apdrošinātā gribas neatkarīgs notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē

apdrošināšanas gadījums – ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam, vai apdrošināšanas termiņa beigas dzīvības apdrošināšanas līgumam ar līdzekļu uzkrāšanu, ja apdrošināšanas periodā nav iestājies ar apdrošināto risku cēloniski saistīts notikums

apdrošināšanas objekts:

a) apdrošināšanā pret zaudējumiem – mantiskas vērtības vai intereses,
b) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – personas civiltiesiskā atbildība,
c) personu apdrošināšanā – personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis.

apdrošināšanas prēmija – apdrošināšanas līgumā noteiktais maksājums par apdrošināšanu

apdrošinājuma summa – apdrošināšanas līgumā noteiktais apdrošinātāja saistību apmērs naudas izteiksmē vai tā aprēķināšanas noteikumi

apdrošināšanas atlīdzība – par apdrošināšanas gadījumu izmaksājamā summa vai nodrošināmie pakalpojumi atbilstoši apdrošināšanas līgumam

atbildības limits – apdrošinājuma summa naudas izteiksmē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā; maksimālais izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs

apdrošināšanas pieteikums – dokuments vai jebkura cita informācija, kuru apdrošinājuma ņēmējs iesniedz apdrošinātājam, lai informētu to par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai

apdrošinātāja piedāvājums – apdrošinātāja priekšlikums noslēgt vai grozīt apdrošināšanas līgumu

apdrošināšanas līgums – apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmiju līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās saistības, un apdrošinātājs uzņemas saistības, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, izmaksāt līgumā norādītajai personai apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši apdrošināšanas līgumam, kā arī izpildīt citas līgumā noteiktās saistības

apdrošināšanas polise – apliecinājums par apdrošināšanas līguma noslēgšanu; OCTA apdrošināšanā – apdrošinātāja izsniegts noteikta parauga dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzekļa īpašnieks un apdrošinātājs ir noslēguši apdrošināšanas līgumu

apdrošināšanas periods – laikposms, par kuru saskaņā ar apdrošināšanas līgumu tiek maksāta apdrošināšanas prēmija un kurā ir spēkā apdrošināšana

apdrošināšanas izplatīšana — rekomendāciju sniegšana, apdrošināšanas piedāvāšana, apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu, tai skaitā apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu, izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, minētā līguma noslēgšana vai apkalpošana, kā arī informācijas sniegšana par vienu vai vairākiem apdrošināšanas piedāvājumiem, pamatojoties uz kritērijiem, kurus klients izvēlas ar tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes starpniecību

apdrošināšanas izplatītājs – apdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, apdrošināšanas starpnieks vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks

apdrošināšanas starpnieks – apdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas aģents, kas par atlīdzību nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu

apdrošināšanas aģents – fiziskā vai juridiskā persona, kura nav apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, ārvalsts pārapdrošinātāja filiāle, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks vai to darbinieks un kura nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā un interesēs

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris – juridiskā persona, kura nav apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas komersants, ārvalsts apdrošinātāja filiāle, ārvalsts pārapdrošinātāja filiāle, apdrošināšanas aģents vai apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks un kura nodarbojas ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu klienta vārdā un interesēs

apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kas nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība un kas par atlīdzību nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu kā papildpakalpojumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) personas pamatdarbība nav apdrošināšanas izplatīšana,
b) persona izplata tikai tādu apdrošināšanu, kas papildina tās piedāvāto preci vai pakalpojumu,
c) šā punkta “b” apakšpunktā noteiktā apdrošināšana neparedz dzīvības vai civiltiesiskās atbildības riska apdrošināšanu, izņemot gadījumu, kad šāda apdrošināšana papildina preci vai pakalpojumu, ko apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks piedāvā savas pamatdarbības ietvaros

apdrošināšana pret zaudējumiem – apdrošināšana, kad apdrošina mantiskas vērtības vai intereses un izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir atkarīgs no apdrošinātajam radušos zaudējumu apmēra

personu apdrošināšana – personas dzīvības, veselības vai fiziskā stāvokļa apdrošināšana

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – apdrošināšana, kad apdrošina personas civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem trešajai personai

trešā persona civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – tāda trešā persona, kurai nodarīti zaudējumi un pienākas apdrošināšanas atlīdzība civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

saskaņotais paziņojums – veidlapa, kuru ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstu apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu

atpirkuma summa – naudas summa, kuras apmērs vai aprēķināšanas kārtība noteikta dzīvības apdrošināšanas līgumā ar līdzekļu uzkrāšanu un kuru izmaksā apdrošinājuma ņēmējam, ja pēc viņa iniciatīvas apdrošināšanas līgumu izbeidz pirms termiņa vai arī atzīst par spēkā neesošu vai izbeidz pirms termiņa Apdrošināšanas līguma likuma 14. un 26. pantā noteiktajos gadījumos

regresa prasība – apdrošinātāja prasība izmaksātās summas apmērā, kas vēršama pret apdrošināto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā normatīvajos aktos vai apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos

subrogācijas tiesība – apdrošinātāja, kas ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību, tiesība pārņemt apdrošinātā prasības tiesības izmaksātās summas apmērā pret personu, kura ir atbildīga par zaudējumiem

 

Izmantotie avoti: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumsApdrošināšanas līguma likumsSauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumsApdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums