LV EN
Menu
LAA darbojas jaunas Ētikas pamatnostādnes

LAA darbojas jaunas Ētikas pamatnostādnes

03.11.2020

Latvijas Apdrošinātāju asociācijā (LAA) ir izstrādātas un biedru sapulcē akceptētas Ētikas pamatnostādnes, kas nosaka LAA un tās biedru profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, lai stiprinātu LAA kā profesionālu un atbildīgu organizāciju, sekmētu tās mērķu sasniegšanu un ļautu izvērtēt biedru rīcības ētiskumu un pamatotību. Ētikas pamatnostādnes nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus, rīcību interešu konflikta situācijā, lobēšanas vadlīnijas un atbilstību konkurences tiesību prasībām.

Ētikas pamatnostādnēs definētie profesionālās ētikas pamatprincipi, kas jāievēro katram LAA un tās biedru pārstāvim, ir lojalitāte, atbildība, taisnīgums un objektivitāte, neatkarība un neitralitāte, konfidencialitāte.

Interešu konfliktu novēršanai ētikas kodekss paredz atklātu informācijas sniegšanu biedrības vadībai, ja biedrības pārstāvim, pildot pienākumus, jāpieņem lēmums, jāpiedalās lēmuma pieņemšanā vai jāveic citas darbības, kas var ietekmēt viņa, radinieka, saistītas personas vai darījumu partnera personiskās vai mantiskās intereses.

Lobēšana LAA ētikas kodeksa izpratnē ir apzināta un sistemātiska komunikācija ar publiskās varas subjektiem, un tās laikā ir aizliegts lobēt atsevišķu biedru intereses, kas var nonākt pretrunā ar apdrošināšanas nozares kopējām interesēm, sniegt apzināti nepatiesu informāciju, izmantojot dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, sniegt dāvanas vai citus labumus ar mērķi ietekmēt publiskās varas pārstāvja rīcību.

Dokuments detalizēti nosaka LAA un biedru darbības, lai tiktu nodrošināta atbilstība konkurences tiesību prasībām. Ir pieļaujami un atbalstāmi, ka biedri diskutē un apspriež jautājumus, kas attiecas uz nozares kopīgiem mērķiem, attīstību, interesēm, piemēram, kopīgas iniciatīvas normatīvo aktu izstrādei, vispārējā informācija par inovācijām tehnoloģiju izmantošanā un citiem jauninājumiem. Taču ir aizliegtas diskusijas par tēmām, kas var radīt konkurences tiesību pārkāpuma risku, kā informācija par cenas veidošanas noteikumiem, pārdošanas apjomiem, tirgus daļām un dalību iepirkumos.

LAA kā nozares organizācija apkopo informāciju no biedriem, taču tās apjoms un detalizācijas pakāpe ir rūpīgi izvērtējama.

Ētikas pamatnostādnes LAA ir jāpārskata un jāaktualizē ne retāk kā vienu reizi kalendārā gadā.

 

Plašāka informācija:
Sandija Šaicāne
Latvijas Apdrošinātāju asociācija
Tālr.: 67360898
E-pasts: office@laa.lv

Atpakaļ